Regulamin

Regulamin serwisu www.prosper.reklamica.pl 

 

Nabywcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu prosper.reklamica.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Nabywcy istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Nabywcy na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Strony:

Posiadającym wyłączne prawa licencyjne do serwisu www.prosper.reklamica.pl (serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie) jest Q10 Premium Sp. z o.o. ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 5993168605 Regon: 081168280 KRS: 0000481786 Kapitał zakładowy: 149.000 wpłacony w całości.

Sprzedawcą, wykonawcą zamówień wykonanych w sklepie prosper.reklamica.pl jest  – Drukarnia Wielkoformatowa PROSPER Maciej Czerniawski ul. Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 594-000-66-10  zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

Kupujący przez serwis www.prosper.reklamica.pl  – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.

§ 1 Informacje ogólne

Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez serwis internetowy  www.prosper.reklamica.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu  www.prosper.reklamica.pl. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed złożeniem zamówienia w serwisie www.prosper.reklamica.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu  www.prosper.reklamica.pl.

Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

§ 2 Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez  www.prosper.reklamica.pl internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.

Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Oczekuje na wpłatę” i „Zapłacone – przygotowanie do realizacji” na „W realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.

Zmiany statusu zamówienia Nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez aktywny link otrzymany w wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.

Oferowane w ramach serwisu  www.prosper.reklamica.pl produkty, które wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień, mogą być w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.

Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie  www.prosper.reklamica.pl przez Nabywcę przy użyciu narzędzi udostępnionych online w karcie Konfiguracji produktu. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.

Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.

Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę.

Wszystkie podane w serwisie  www.prosper.reklamica.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki. W przypadku obrazów na płótnie, w których suma dwóch krótszych boków i jednego dłuższego przekracza 300 cm, koszt wysyłki wynosi 135 zł. Natomiast, gdy suma dwóch krótszych boków i jednego dłuższego boku jest większa niż 385 cm koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Działem Obsługi Klienta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@reklamica.pl  lub faksem pod nr +48 95 7835 12 10.

Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień  www.prosper.reklamica.pl.

W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§ 3 Płatność

Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: 19 2490 0005 0000 4600 6750 2772  Alior Bank albo w systemie PayU.

Inne, nie wymienione w ust. 1 , formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 

§ 4 Dostawa

Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów (patrz § 2 Regulaminu). W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie  www.prosper.reklamica.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedającym.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy wynosi:

- 6 dni roboczych, na które składa się 4 dni produkcji oraz 2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego do klienta - w przypadku produktów na indywidualne zamówienie,

- 14 dni roboczych – w przypadku pozostałych oferowanych produktów.

Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.

 

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym  www.prosper.reklamica.pl oraz naklejką ostrzegawczą. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@reklamica.pl   lub faksem pod nr +48 95 7835 120

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@reklamica.pl   lub faksem pod nr +48 95 7835 120

 

§ 6 Rękojmia

Termin obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

Zastrzeżenia dot. produktów na indywidualne zamówienie:

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji,

- do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia,

- Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru,

- Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie,

- przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje,

- Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia,

- szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

Nabywca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U.  z 2014 r., poz.  827 z póź. zm.).

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

Nabywca może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy.

Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Przedmiot transakcji Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze przedmiot transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu transakcji przed jego upływem.

Sprzedająca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu transakcji będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu transakcji.

W przypadku produktów na indywidualne zamówienie, przy których Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia, zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz, panel szklamny) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.)  prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość konsumentowi nie przysługuje.

§ 8 Prawa autorskie

Sprzedawane na serwisie  www.prosper.reklamica.pl produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy  www.prosper.reklamica.pl.

W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§ 9 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Loading
Proszę czekać